Política de Privacidade

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

2.INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma en que SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL, solicita, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través do sitio web (en diante, o “sitio web”), así como os propios da súa conexión e navegación a través do Sitio web (en diante, a “navegación”) e aqueloutros datos que poida facilitar nun futuro a SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL, a través de Contrato ou calquera outro medio habilitado. O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais, ou os de terceiros, a SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL.

3. OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS.

Os datos solicitados nos formularios accesibles desde o Sitio web son, con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas xa que, se non o fas ou son erróneos, non poderás gozar dos servizos prestados.

4. CON QUE FINALIDADE TRÁTANSE Os DATOS PERSOAIS DO USUARIO E DURANTE CANTO TEMPO?

En función das solicitudes do Usuario, os datos persoais solicitados serán tratados por SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL conforme ás seguintes finalidades:

Os datos do Usuario serán conservados durante o prazo necesario para o cumprimento de cada finalidade ou ata que o Usuario solicite a súa baixa a SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL, opóñase, solicite o seu dereito a portabilidad ou revogue o seu consentimento.

5. QUE DATOS DO USUARIO TRÁTANSE?

SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL poderá tratar as seguintes categorías de datos, en función da solicitude realizada polo Usuario:

En caso de rexistro e/o acceso mediante unha conta de terceiros, SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL poderá recompilar e acceder a certa información do perfil do Usuario da rede social correspondente, unicamente para fins administrativos internos e/o para as finalidades indicadas anteriormente.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes yse compromete a trasladar ao interesado, titular dos devanditos datos, a información contida na presente Política de Privacidade, eximindo a SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL. de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL poderá levar a cabo as verificacións necesarias para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal Web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos…) son propiedade de SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL. Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta ao dispor, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o previo e expreso consentimento por escrito de SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL

Os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos e demais elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL sen que poida entenderse que o acceso á Web atribúa ningún dereito sobre as mesmas.

En ningún caso entenderase que, polo acceso a este portal Web, o usuario obtén licenza ou autorización para a utilización, máis aló do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes no portal Web nin sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

Salvo autorización expresa por escrito, non se permiten ligazóns técnicas desde páxinas de terceiros que dean acceso directo ás páxinas de SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL

Este portal Web pode conter dispositivos técnicos de ligazón(s) a páxinas externas sobre as cales SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL, non se responsabiliza en ningún caso nin respecto dos contidos nin respecto de calquera outro aspecto relacionado coas devanditas páxinas ou o seu acceso.

6. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS teus DATOS?

Os tratamentos de datos necesarios para o cumprimento das referidas finalidades que precisen do consentimento do Usuario para a súa realización, non levarán a cabo sen contar con este.

Así mesmo, no caso de que o Usuario retirase o seu consentimento a calquera dos tratamentos, iso non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.

Para revogar o devandito consentimento, o Usuario poderá contactar con SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL. a través das canles seguintes: Por medio dun escrito dirixido SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, Agra do Pazo 2 A 15318 Limiñon Abegondo Coruña ou ben por medio dun correo electrónico á dirección: administracion@laceriaservigal.es, en ambos os casos con Referéncia “Protección de Datos”.

Así mesmo, nos casos nos que sexa necesario tratar os datos do Usuario para o cumprimento dunha obrigación legal ou para a execución da relación contractual existente entre SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL e o Usuario, o tratamento atoparíase lexitimado por ser necesario para o cumprimento das devanditas finalidades.

7. A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE Os DATOS DO USUARIO?

Os datos do Usuario poderán ser comunicados a:

Os destinatarios indicados no presente apartado poden atoparse situados dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, atopándose neste último caso debidamente lexitimadas as transferencias internacionais de datos.

8. RESPONSABILIDADE DO USUARIO

O Usuario garante que é maior de idade ou emancipado legalmente no seu caso, plenamente capaz, e que os datos que facilita son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real.

Garante que informou aos terceiros dos que facilite os seus datos, en caso de facelo, dos aspectos contidos neste documento. Así mesmo, garante que obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a SERVIZOS GALEGOS DE LACERIA, SL para os fins sinalados.

Utilizamos cookies propias e de terceiros, para mellorar os nosos servizos, elaborar información estatística e analizar os seus hábitos de navegación. Isto permítenos personalizar o contido que ofrecemos e mellorar a túa experiencia. Podes obter máis información na nosa Política de Cookies

Nesta fiestra podes configurar as cookies que queres aceptar. Lembra que en todo momento podes acceder á nosa Política de Cookies